Monday, April 9, 2012

09.04.2012

听人说,人生的低潮,是为了下一个的高峰而准备。是真的吗?如果是真的,那我应该准备着了,因为我正在经历着“人生的低潮”.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 
Images by Freepik